ផ្សាយផ្ទាល់ពិសស ៖​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្សាយផ្ទាល់ពិសស ៖​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងសារផ្ញើជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ​១៩ និងការទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ៕

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីត...
ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០...
សារសម្លេង សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតី...
តេីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ទ...
ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្តេចអគ្គម...